หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

  • สาขาวิชาเครื่องกลMechanics
  • สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์Electrics and Electronics
  • สาขาวิชาโยธาCivil Construction